Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Virkemidler & Handling

Virkemidler

Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan "Hver ulykke er én for meget" – "et fælles ansvar" 2013-2020 har følgende 10 fokusområder.

Disse fokusområder danner rammen for Hedensted Kommunes indsatsområder og hertil opstilling af virkemidler til generel forbedring af trafiksikkerhed for færre trafikulykker og mere tryghed.

Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan kan downloades via følgende link. Her kan der hentes uddybende beskrivelser via en række faktaark med inspiration for anvendelse af virkemidler under de enkelte fokusområder.

  • For høj hastighed

  • Spiritus, narkotika og medicin

  • Uopmærksomhed

  • Manglende sele- og hjelmbrug

  • Fodgængere

  • Cyklister og knallertførere

  • Unge bilister op til 24 år

  • Mødeulykker

  • Eneulykker

  • Ulykker i kryds i åbent land

Trafiksikkerhed i dagligdagen

Der pågår dagligt en lang række aktiviteter som en del af trafiksikkerhedsarbejdet i Hedensted Kommune, som ikke nødvendigvis er projekt- eller temarelateret. Her nævnes en række af de aktiviteter, der løbende arbejdes med. Flere af dem er allerede i dag en del af kommunens rutiner.

Revision af trafiksikkerhedsplan
Da planen er en dynamisk hjemmeside, laves der løbende nyheder. Uheldsbillede og projektliste opdateres en gang årligt, så trafiksikkerhedsarbejdet holdes ajour.

Trafiktællinger og hastighedsmålinger
Der gennemføres løbende trafiktællinger og hastighedsmålinger. Herved sikres et overblik over trafikkens udvikling og over hastighedsniveauet på vejene (se link).

Trafiksikkerhedsrevision (se desuden følgende webside)
Der gennemføres trafiksikkerhedsrevision på alle anlægsprojekter, hvor det synes at være relevant, set i forhold projektets kompleksitet.

Samarbejde med politi
Der vil fortsat være fokus på et tæt samarbejde med politiet og derigennem forsøge at systematisere kontrollen af spirituskørsel, manglende selebrug og hastighedskontrol (herunder ATK - Automatisk Trafik Kontrol) på vejnettet i kommunen. Dette skal ikke mindst ses i sammenhæng med eventuelle lokale kampagneaktiviteter.

Samarbejde med Vejdirektoratet
Hedensted Kommune indgår i samspil med Vejdirektoratet om uheldsanalyse, kampagner og erfaringsudveksling samt lokalisering af problemstillinger på statsveje.

Evaluering af gennemførte trafiksikkerhedsprojekter
Der vil løbende blive gennemført effektvurderinger af gennemførte trafiksikkerhedsprojekter for at undersøge, om de etablerede projekter har haft den ønskede effekt. Dette skal ligeledes sikre, at kommunens ressourcer fremadrettet bliver anvendt på projekter, der har vist sig at have en gavnlig effekt på trafiksikkerheden og tryghed.

Deltagelse i nationale kampagner
Spirituskørsel, høj hastighed, manglende brug af sele eller uopmærksomghed er ofte faktorer, der har indvirket på om et trafikuheld indtræffer og på uheldenes alvorlighedsgrad. For at imødekomme disse problemer vil kommunen fortsat deltage i nationale og lokale kampagner omkring disse fokusområder.

Borgerhenvendelser & Lokalråd
Kommunes borgere og lokalråd opfordres til at henvende sig til Teknik og Miljø hos Hedensted Kommune vedrørende trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger på kommunens vej- og stinet. Borgerhenvendelser indgår i det løbende trafiksikkerhedsarbejde. Henvendelsen kan foretages via de enkelte lokalråd eller via borgermodul

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk