Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Virkemidler & Handling Hastighed

Hastighed og Kontrol

Høj hastighed er en af de største trafiksikkerhedsmæssige udfordringer. På en række af kommunens veje bliver der kørt for stærkt. For at i møde­komme dette vil der i de kommende år blive gennemført en række initia­tiver, der skal medvirke til at sikre, at hstighedsgrænserne på kommu­nens veje bliver respekteret og overholdt. 

Lavere hastighedsniveau

Hedensted Kommune vil arbejde målbevidst på at sænke hastighedsniveauet på de kommunale veje.

Indsatsmuligheder er en kombineret indsats af differentierede hastighedsgrænser og fysiske foranstaltninger samt via kampagner og kontrol i tæt samarbejde med politiet.

Fysiske foranstaltninger kan f.eks. være bump eller indsnævringer af vejen på konkrete problemsteder.

Respekt for skiltning

Respekten for den skiltede hastighed er vigtig! Derfor er det nødvendigt at kommende ændringer af hastighedsgrænser giver mening for trafikanterne.

F.eks. med en lavere hastighed forbi en skole, ved stednavnebyer, igennem et farligt vejkryds eller i byområder, hvor der er etableret bump eller lign.

Eller endda en højere hastighed i byen, hvor lette trafikanter er adskilt fra øvrige trafikanter eller hvor vejen er hel eller delvist facadeløs.

Kampagneaktivitet og kontrol

Hastighedsdæmpende foranstaltninger kan bruges i specielle tilfælde, men den største effekt opnås først den dag, hvor trafikanters holdning til at køre stærkt ændres radikalt.

Ved kampagneaktivitet og skærpet kontrol fra politiet forsøges det at skabe en større accept af, at hastighedsgrænserne skal overholdes.

Se trafiktal og hastighedsmålinger på kommuneveje i Hedensted Kommune på følgende hjemmeside.

Hastighedszoner

Hedensted Kommune åbner op for, at der i en række boligområder kan etableres 40 km/t hastighedszoner såremt der er en trafiksikkerhedsmæssig gevinst. Dette kan f.eks. være en nedbringelse af uheldsrisikoen, sænkning af hastighedsniveauet eller øget tryghed for de lette trafikanter. Derudover vil tilslutning fra områdets beboere have indvirkning på beslutningen om hvorvidt en hastighedszone skal etableres.

Med disse hastighedszoner menes, at den lavere hastighedsgrænse er gældende inden for hele det område, som zonen dækker. Der foretages ikke yderligere skiltning inde i området. Da der kun skiltes ved indkørsel til hastighedszonen, stilles der krav om, at trafikanterne ikke uforvarende kan forledes til at køre væsentligt stærkere i zonen. Dette sikres enten via vejens linieføring eller ved brug af hastigheds­dæmpende foranstaltninger.

Hastighedszonen markeres ved samtlige indkørsler med tavler, eventuelt med en overkørsel, f.eks. skabt ved at fortov og cykelsti føres ubrudt forbi indkørslen. Zonen etableres som udgangspunkt ikke større end, at en bilist fra et givet sted i området kan komme ud af zonen uden at skulle køre længere end 500 m.

Nye hastighedszoner skal godkendes af den lokale politikreds.

Borgerfinansieret hastighedsdæmpning

Hedensted Kommunen er åben og lydhør over for de enkelte grundejerforeninger med videre i forhold til en selvfinansiering ved etablering af hastighedsdæmpning eller egentlige 30 / 40 km/t hastighedszoner på de mindre lokalveje i byområderne. I nogle tilfælde vil det være et krav, at et helt område indgår (som en hastighedszone) og ikke kun en enkelt boligvej.

På de øvrige vejklasser i byområderne, hvor der er et dokumenteret behov for at gennemføre trafiksikkerhedsmæssige tiltag vil det ligeledes være en mulighed for hel eller delvis medfinansiering fra borgergrupper, lokalråd eller lignende for at fremme gennemførelsen af trafiksikkerhedsprojekter.

Kommunens vejteknikere er beslutningstagere på de krav der stilles til anlæggenes udformning, materialevalg og afmærkning under hensyntagen til de vurderede behov, samt vejenes funktion. Tiltagene skal være i overensstemmelse med gældende vejregler.

Kommunen varetager myndighedsbehandlingen, herunder indhentning af fornøden godkendelse / samtykke ved politiet efter færdselslovens bestemmelser.
Inden kommunen igangsætter udførelsen af et projekt med borgerfinansiering skal der være indgået faste aftaler omkring udgiftsfordelingen.

Øvrige aktiviteter

Hastighedsmålinger
For at holde kommunens viden opdateret med hensyn til hastighedsni­veauet på vejene vil der løbende blive gennemført hastigheds­målinger. Der implementeres ikke forslag til hastig­hedsdæmpning uden, at der er gennemført hastighedsmålinger for at vurdere det reelle behov. Hastighedsmålinger kan ses på følgende hjemmeside.

Samarbejde med politi (kontrol)
Der vil fortsat være en tæt dialog med politiet med henblik på udpegning af egnede lokaliteter til øget hastighedskontrol ("ATK: Automatisk Trafik Kontrol"). Fokus er på de steder, hvor der køres en del hurtigere end den tilladte hastighed. Samtidig afholdes der koordineringsmøde med politiet, med opfølgning på trafiksikkerhedsemner.

Kampagner
Deltagelse i de nationale kampagner omkring høj hastighed vil fortsat være et vigtigt element i kommunens trafiksikkerhedsarbejde.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk