Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Uheld & fart

trafikuheld 2008-2012

Der er foretaget en geografisk kortlægning af de politi registrerede trafikuheld på vejnettet i Hedensted Kommune fra 2008-2012. Under faneblad ulykkesoversigt er det muligt at se placeringen af registrerede trafikuheld.

Den viste kortlægning af trafikuheld er foretaget med udgangspunkt i politiregistrerede trafikuheld. Det er den statistiske mulighed, der er på nuværende tidspunkt. En udbygning med skadestueregistrering af trafikuheld er under udvikling med forsøg flere steder i Danmark. Til udpegning af lokaliteter med tendens til ophobning af uheld ("sorte pletter") er der fokus på kryds med mindst 4 trafikuheld og korte strækninger, hvor der er tendens til uheld i nær tilknytning af hinanden.

arbejde med hastighed!

Trafikuheld kan aldrig undgås helt! Men det er muligt at forebygge alvorligheden af uheldene ved særlig fokusering på hastighedsniveau på vejene. Flere undersøgelser har påvist, at hastigheden er en af de største udfordringer i trafiksikkerhedsarbejdet. Det er tydeligt, at jo højere hastighed trafikanterne kører med, des større er risikoen for, at der sker trafikuheld, og ligesom uheldets alvorlighedsgrad ofte forværres markant ved højere hastighed.

Ud fra politirapporterne er det ikke muligt entydigt at bedømme, hvor mange trafikuheld, der konkret har høj hastighed som en uheldsfaktor. Dette skyldes, at politiet ofte skønner trafikanternes hastighed. Dette skøn er baseret på trafikanternes egne eller vidners udsagn samt en vurdering af hastigheden ud fra uheldshændelsen og konsekvenserne heraf. I Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan skønnes det, at hastigheden indgår som en faktor i mellem en fjerdedel og halvdelen af alle trafikuheld med personskade. Endvidere skønner kommissionen forsigtigt, at høj hastighed er den væsentligste årsag i halvdelen af alle dødsuheld i trafikken.

Formålet med større fokus på hastighedsniveau er, gennem en overordnet planlægning at få reduceret hastigheden på det kommunale vejnet og herved reducere antallet af og mindske alvorligheden af trafikuheld samt skabe tryggere forhold for borgerne.

Hedensted Kommune laver løbende hastighedsmålinger på de kommunale veje som sammenholdes med den overordnede hensigtserklæring om hastighed.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk