Du er her: Hjem Trafiksikkerhedsplan Projekter Prioriteringsmodel

Prioriteringsmodel

Der er en stor økonomisk gevinst at hente for kommunen ved investering i trafiksikkerheden. Derfor har det stor betydning og vigtighed, at der løbende afsættes midler til trafiksikkerhed på budgettet, så Trafiksikkerhedsplanen kan realiseres.

Det er muligt at foretage en beregning af lønsomheden af hvert enkelt projekt ved at gøre brug af førsteårsforrentning på projekterne. Transport- og Energiministeriet har til dette formål opstillet de samfundsøkonomiske omkostninger i et nøgletalskatalog med enhedspriser til beregning af, hvor meget et trafikuheld koster samfundet. Herved bliver prisen på et trafikuheld gjort synlig for alle, og det giver mulighed for at sammenholde omkostninger til anlæg og drift med forskellige andre indsatser.

Kommunen kan lave en vurdering af, om et trafiktiltag er samfundsøkonomisk rentabelt og samtidig kan man udarbejde en prioritering af projekter ud fra lønsomhed.

Samfundsøkonomiske omkostninger ved trafikuheld

Transportministeriet har udarbejdet et nøgletalskatalog med enhedspriser, som revideres hvert år. Med udgangspunkt i enhedspriserne kan de samfundsøkonomiske omkostninger ved trafikuheld beregnes. Omkostningerne kan enten beregnes ud fra antallet af trafikuheld eller ud fra antallet af personskader.

Ovenstående værdier er afrundede tal. De varierer fra år til år. Det skal samtidig påpeges, at der er tale om gennemsnitspriser. Omkostningerne forbundet med den enkelte personskade afhænger af skadens alvorlighedsgrad. Meget lette personskader vil have en omkostning, der er væsentlig under anvendte enhedspriser, mens meget alvorlige personskader vil medføre omkostninger, der er væsentlig over enhedspriser. Anvendte enhedspriser kan findes på følgende hjemmeside.

En del af de samfundsøkonomiske omkostninger kan betegnes som direkte offentlige udgifter. Det er udgifter, der skal afholdes af det offentlige fx i form af behandling, rehabilitering, pension og produktionstab (mistet skatteindtægt), politi og redningstjeneste samt diverse udskiftning af beskadiget vejudstyr (autoværn, skilte mv.), hvor skadevolder ikke kan findes. Direkte offentlige udgifter udgør ca. 40% af de samlede samfundsøkonomiske omkostninger, svarende til 1.000.000 kr. pr. personskade. Kommuneandelen udgør ca. 70% af de direkte offentlige udgifter, svarende til 700.000 kr. pr. personskade. Så det er tydeligt, at hvert sparet trafikuheld og ikke mindst sparet personskade i trafikuheld medfører sparede midler i det offentlige budget. Endvidere undgås alvorlige menneskelige omkostninger.

Samfundsøkonomiske omkostninger ved utryghed

Modsat trafikuheld findes der ikke nøgletal for utryghedsparametre. Hedensted Kommune har derfor udarbejdet sin egen model, hvor det forsøges at inddrage utryghedsværdien i den endelige prioritering ud fra lønsomhed. Det skal forstås på den måde, at afhængig af den enkelte utryghedsparameter angives en fiktiv samfundsøkonomisk omkostning for følgende 3 parameter:

• Utryghed  : afhængig af henvendelser på et problemsted (borger, lokalråd).
• Skolevej   : placering på skolevejen og udpegning i skolevejsanalyse.
• Hastighed : tager udgangspunkt i registreret hastighedsniveau.

Vægtning af trafikuheld, hastighed og utryghed

Kommunens overordnede praksis er, at de steder hvor uheldsstatistikken viser, at problemerne er størst, skal vægtes en del højere end lokaliteter med oplevelse af utryghed alene. Det skal ses med udgangspunkt i at lønsomhed skal vurderes i forhold til de investerede kroner og effekt. Det er vigtigt, at der sigtes mod, at investeringer anvendes bedst muligt, således at så få trafikanter som muligt fremadrettet kommer til skade i trafikken på veje og stier i Hedensted Kommune.

Hedensted Kommune har valgt, at ovenstående parametre vægtes på følgende måde:

• Påvirkning af trafikuheld og personskader vægtes med 65%.
• Påvirkning i forhold til sænkning af hastighedsniveau med 15%.
• Borgerhenvendelser med 10%.
• Skolevejsproblematik med 10%.

Ved den endelige prioritering er projekterne opdelt i lav/middel/høj prioritet ud fra den fundne førsteårsforrentning. Samlede bruttoliste kan downloades i følgende bilag. I den forbindelse er der udarbejdet et notat om den anvendte prioriteringsmodel. Heri er der et par konkrete eksempler på udregning af førsteårsforrentning ift. prioritering.

 prioriteringsmodel_i_hedensted_kommune.pdf (91.5 KB)

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk