Du er her: Hjem Spildevandsplan Serviceniveau

Serviceniveau

 Der er formuleret konkrete serviceniveauer på områder, der har direkte betydning for kommunens borgere og erhverv.

Forsyningssikkerhed

Indenfor et kloakopland er det kloakanlæggets ejer, der står for drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren indenfor eget areal er forpligtiget til for egen regning at vedligeholde ledninger og brønde.

Hedensted Spildevand ejer og driver kloakanlæg i offentlige kloakoplande samt driver anlæg ved ejendomme i ukloakerede områder, når ejendommene er kontraktligt tilknyttet selskabet. Selskabet er forpligtiget til at modtage og håndtere spildevand fra samtlige ejendomme, vejarealer og private ledningsanlæg, der er tilsluttet det offentlige kloaknet. Hedensted Spildevand kan ligeledes, indenfor offentlig kloakopland, overtage kloakanlæg uden for privat grund, såfremt det etablerede kan leve op til Hedensted Spildevands kvalitetskrav. Specifikke oplysninger om kvalitetkravene fås ved henvendelse til Hedensted Spildevand www.hspv.dk.

En grundejer skal kunne aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation (spildevandet skal kunne løbe af sig selv). Som et led i forsyningspligten er det kloakanlæggets ejer, der skal bekoste de foranstaltninger frem til grundgrænsen, der er nødvendige for, at grundejeren kan aflede sit spildevand fra stueplan ved gravitation.

Hvis der er brug for særlige foranstaltninger for en sikker drift ved afledning af spildevand fra kælderplan, f.eks. en pumpe eller en kontraventil, for at forhindre tilbagestuvning, påhviler ansvaret alene grundejeren.

Hvor meget må der befæstes på den enkelte grund

Overordnet er den maksimalt tilladte befæstelse 40% i boligområder og 60% i erhvervsområder. Der vil dog langt de fleste steder være en noget lavere tilladt befæstelse. Dette skyldes at der kan være forudsat lavere befæstelsesgrad ved dimensionering af ledningerne, der kan være stillet skærpede krav til udledning i recipienten eller der kan være indgået aftaler mellem kommunen/forsyningen og grundejer på etableringstidspunktet. Du kan få oplyst den tilladte befæstelsesgrad for din ejendom ved henvendelse til Hedensted Kommune, Natur og Miljø.

Den tilladte afledte regnvandsmængde fra en ejendom reguleres via tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Når der sker ændringer, som betyder en øget afledningen af regnvand fra eksisterende bebyggede eller befæstede arealer (f.eks. opførelse af tilbygninger eller yderligere befæstelse af grunden), kan der ved meddelelse af tilslutningstilladelse, stilles krav om at det ekstra vand håndteres på egen grund.

I områder med fælleskloak vil mere overfladevand i forbindelse med overskridelser af belægningsgraden kunne betyde at fællessystemet ikke kan rumme det mere vand og dermed får flere overløb med opspædet spildevand, end systemet er dimensioneret til. I områder med separatkloakering kan overskridelse af belægningsgraden betyde, at pladsen i systemet er optaget og andre grundejere kan få problemer med at aflede deres regnvand til regnvandssystemet, og at der vil ske hyppigere overløb fra bassiner til vandløbene.

Hydraulisk serviceniveau

Kloaksystemets væsentligste funktion er at bortlede spildevand i kloakerede områder. Det hydrauliske service niveau beskriver, hvor kraftig regn de offentlige kloaksystemer skal kunne håndtere, og hvor ofte vi må tåle vand på terræn. Herefter er det op til klimatilpasningsløsninger at sikre, at regnvand ledes hen hvor det gør mindst mulig skade. Det vil være ekstremt dyrt at lave kloaksystemer, der er så store, at de er sikre mod oversvømmelser i selv de mest ekstreme tilfælde. I ekstreme situationer med regnskyl ud over det fastsatte serviceniveau, er forsyningen ikke ansvarlig for at fjerne vandet og for afledte skader.

Hedensted Spildevand er som udgangspunkt ansvarlig for, at det offentlige kloaksystem er dimensioneret korrekt i henhold til de krav der var gældende på etableringstidspunktet. Borgere og erhverv vil således opleve forskelligt serviceniveauer for de enkelte kloaksystemer i forhold til kloaksystemets alder.

Spildevandskomiteen, der er en komite under Ingeniørforeningen i Danmark, har udgivet tre skrifter, der til sammen definerer en ny fælles dansk funktionspraksis for kloaksystemer under regn. Med vedtagelsen af Spildevandsplan 2008-2015 valgte Hedensted Kommune at tiltræde de retningslinier og intentioner for fastsættelse af serviceniveau og dimensionering af kloakledninger, som er beskrevet af Spildevandskomiteen. De kloakanlæg, der er etableret før 2009, er dimensioneret efter de retningslinier, der var gældende på etableringstidspunktet. Dimensionering af nye kloaksystemer skal ske efter de gældende anbefalinger fra spildevandskomiteens skrift 27,28,29 og 30 og eventuelle senere skrifter.

 

Dimensioneringskriterier for regn- og fællesledninger etableret efter 1. januar 2009

Funktionskrav

Fælleskloak dimensioneres for en gentagelsesperiode for opstuvning til terræn på 10 år.

Regnvandskloak dimensioneres for en gentagelsesperiode for opstuvning til terræn på 5 år.

Sikkerhedsfaktorer

Klimafaktor: 1,3 (dog 1,2 indtil 2015)

Modelfaktor: 1,1 ved kalibreret model og 1,2 ved ukalibreret model.

En gentagelsesperiode på 10 år for opstuvning til terræn betyder, at der set over mange år gennemsnitligt vil forekomme en regnhændelse en gang hvert 10. år, som vil give så meget nedbør, at der vil opstå opstuvning i kloaksystemet der medfører vand på terræn. Der er ikke garanti for, at der vil gå 10 år før den næste store regn hændelse indtræffer.

Hedensted Kommunes dimensioneringskriterier gælder ved nye ledningsanlæg og herunder også ledningsanlæg der omlægges i forbindelse med større kloakfornyelser.

Skrifterne fra spildevandskomiteen kan ses på http://ida.dk/content/spildevandskomiteens-skrifter.

Yderligere information om den til enhver tid gældende dimensionerings- og funktionspraksis kan fås ved henvendelse til Hedensted Kommune.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk