Du er her: Hjem Spildevandsplan Private anlæg Vejvand

Vejvand

Status

Vejarealer afvandes til Hedensted Spildevands kloaksystem, eller afledes privat til recipienten enten via nedsivning til jorden eller udløb til lokale vandløb, søer eller havet.
Anlæg, der udelukkende har til formål at afvande vejanlæg, betragtes ikke som Hedensted Spildevands anlæg, hverken i eller udenfor kloakerede områder.

Plan

Der er ikke planlagt ændringer i forhold til status. Ved etablering af nye kloakoplande skal regnvand fra vejarealer, hvor det er hensigtsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt, afledes via vejgrøfter eller lignende, hvorfra det enten nedsives eller afledes til nærmeste recipient.

Ejerskab

Det kan visse steder være uklart om det er kommunen, en privat ledningsejer eller Hedensted Spildevand der ejer og driver ledningen. Hedensted Spildevand vil på sigt i samarbejde med kommunen eller anden privat ledningsejer foretage en præcis registrering af ejerforholdet, i de tilfælde hvor ejerskabet endnu er uafklaret, når behovet opstår.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk