Du er her: Hjem Spildevandsplan Private anlæg Det åbne land Status og plan

Status

Der er i Hedensted Kommune omkring 4.400 ejendomme der ikke er tilsluttet offentligt kloak. Ca halvdelen af kommunens areal er udpeget i vandplanen som kravoplande, hvor rensningen af spildevand fra enkeltejendomme skal forbedres. I de oplande, er der i alt ca. 1.900 ejendomme med egen udledning, nedsivning, samletank etc. Afløbsforholdene på ejendomme beliggende inden for kravopland er registreret. Disse registreringer er baseret på oplysninger fra registreringsbesøg på ejendommene eller oplysninger fra ejendomsejere samt fra Bygnings og Boligregisteret (BBR).

Registreringen af afløbsforholdene har dannet basis for udsendelse af påbud om forbedret rensning, samt for udpegning af de ejendomme der er inddraget i planlagt kloakopland.

Der er gennem de seneste år foretaget en koordinering og samling af data, registreringer, påbud om forbedret rensning på ukloakerede ejendomme. Data er samlet i GIDAS som er en database over samtlige ejendomme i kommunen. I databasen findes den aktuelle viden om afløbsforholdene på de enkelte ejendomme samt krav til rensning. Databasen har til formål at forenkle og ensarte sagsgangen.

 

Plan

Hedensted Kommune vil i planperioden fortsat arbejde for at forbedre spildevandsrensningen fra enkeltejendommene beliggende i de udpegede oplande. Det er planen at efterleve vandplanens krav om, at gennemføre de nødvendige tiltag inden udgangen af 2015. Tiltagene omfatter kloakering af en række ejendomme samt påbud om forbedret rensning til øvrige ejendomme i nødvendigt omfang.

I planperioden vil Hedensted Kommune udarbejde en plan for lovliggørelse af afløbsforholdene på ejendomme med ulovlige anlæg og påbegynde udmyntning.

Hedensted Spildevand vil i planperioden gennemføre kloakering af ejendomme i det åbne land, der er beliggende i planlagt kloakopland og som er udpeget af Vandplanen. Det er det hensigten at kloakere ca. 70 ejendomme i det åbne land. Ejendommene spildevandskloakeres, og skal så fortsat selv håndtere regnvand på egen grund.

I forbindelse med sagsbehandling i det åbne land vurderes det, om der i kommunen er enkelte ejendomme med ulovlige anlæg i form af:

  • Anlæg med udledning ovenpå jorden.
  • Nyanlæg etableret uden tilladelse.
  • Anlæg der bevirker uhygiejniske forhold.
Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk