Du er her: Hjem Spildevandsplan Private anlæg Det åbne land

Det åbne land

I en række vandløb i kommunen er spildevand fra ukloakerede ejendomme en væsentlig årsag til, at vandkvalitetsmålsætningen ikke kan overholdes. Dette skyldes blandt andet spildevandets høje indhold af organisk stof, ammoniak, næringssalte og bakterier.

For at mindske forureningen af vandområderne vedtog Folketinget i 1997 en lov om forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme på landet.

Der er de seneste år i flere omgange udpeget vandområder, hvor spildevandsbelastningen fra den spredte bebyggelse hindrer, at målsætningen kan opfyldes. I regionplan 2005 udpegede de tidligere amter en række oplande, og i de nyligt vedtagne vandplaner har staten udpeget supplerende oplande, hvor der skal ske en forbedret rensning af spildevandet fra enkeltejendomme. Der er dog ikke udpeget yderligere oplande i Hedensted Kommune. De udpegede områder er inddelt i 4 kategorier af kravoplande alt efter, hvor godt spildevandet skal renses på de ukloakerede ejendomme.

Du kan se de udpegede kravoplande og hvilke ejendomme der berøres i Kort.

 

 Renseklasse SOP
 Renseklasse SO
 Renseklasse OP
 Renseklasse O

Spildevandet skal renses for organisk stof, fosfor og ammoniak. Der er skærpede krav til rensning af organisk stof.

Anvendes typisk ved mindre vandløb med lille vandføring, og hvor der er nedstrømsliggende søer med manglende opfyldelse af målsætningen.

 

Spildevandet skal renses for organisk stof og ammoniak. Der er skærpede krav til rensning af organisk stof.

Anvendes typisk ved mindre vandløb med lille vandføring, og hvor der ikke er nedstrømsliggende søer med manglende opfyldelse af målsætningen.

 
 

Spildevandet skal renses for organisk stof og fosfor.

Anvendes typisk ved direkte afledning til søer eller afledning til vandløb med udledning i en sø, hvor målsætningen ikke er opfyldt.

 
 

Spildevandet skal renses for organisk stof.

Anvendes typisk ved større vandløb med stor vandføring, og hvor der ikke er nedstrømsliggende søer med manglende opfyldelse af målsætningen.

 

 

For at leve op til kravene i statens vandplaner om forbederet rensning af spildevand fra enkeltejendomme i det åbne land har Hedensted Kommune to muligheder. Kommunen kan gennem spildevandsplanen inddrage ejendomme i det åbne land i kloakopland og påbyde ejerne tilslutning  til offentlig kloak. Såfremt ejendommene ikke inddrages i kloakopland, har byrådet beføjelse til at påbyde nødvendige forbedringer eller fornyelse af anlæg til rensning af spildevand fra enkeltejendomme samt fællesanlæg under 30PE.

Her kan du læse mere om påbud om tilslutning til offentlig kloak og påbud om forbedret rensning.

Udenfor særligt følsomme vandområder

Spildevandsforholdene udenfor de udpegede rensekravoplande, vil ikke blive reguleret gennem påbud om tilslutning til offentlig kloak eller påbud om forbedret spildevandsrensning. I disse områder tilstræber og anbefaler Hedensted Kommune, at der ved nye ejendomme og ved nyetablering af renseanlæg anvendes tidssvarende renseløsninger. Med en tidssvarende rensning menes renseløsninger, der er mere effektive end bundfældningstanke uden yderligere rensning. Dette kunne være pileanlæg, nedsivningsanlæg, sandfilteranlæg, rodzoneanlæg etc.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk