Du er her: Hjem Spildevandsplan Planens betydning for borgerne

Planens betydning for borgerne

For kommunens borgere og virksomheder er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på kloakområdet.

Følgende projekter i spildevandsplanen kan have økonomisk betydning for borgere og virksomheder:

  • Omlægning af kloaksystem fra fællessystem til separatsystem.
  • Fornyelse og omlægning af kloak der medfører ændret tilslutningspunkt for ejendomme.
  • Udbedring af fejlkoblinger på kloaksystemet på privat grund.
  • Kloakering af ejendomme.
  • Forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Spildevandsplanen forpligter ikke kommunens borgere til, alene på baggrund af planen, at gennemføre konkrete tiltag, men planen udgør grundlaget for at kommunen kan meddele påbud om ændring af spildevandsforholdene.

Herunder kan du opnå et overblik over de bestemmelser og administrative regler som gælder for din ejendom. Dette gælder uanset om din ejendom er offentlig kloakeret eller har en privat løsning. I Hvad gælder for min ejendom kan du se om din ejendom er tilsluttet offentlig kloak, og efter hvilket princip ejendommen er kloakeret. Hvis din ejendom har privat spildevandsløsning, kan du læse hvilke krav der stilles til den private løsning.

Offentlig kloak

Hvis din ejendom ligger indenfor et offentligt kloakopland afledes dit spildevand til offentligt renseanlæg som hører under forsysningsselskabet Hedensted Spildevand.

Der er flere måde at være offentlig kloakeret på, her kan du læse om de forskellige kloakeringsprincipper.

De afsnit i spildevandsplanen som er særligt relevante for offentlig kloakerede ejendomme er samlet herunder:

Offentlig og privat kloak - om definitionen af og skellet mellem den offentlige og den private del af kloakken.

Korrekt kloakseparering - om proceduren når et fælleskloakeret område skal separatkloakeres og ved fejltilslutninger i separat- og spildevandskloakerede områder.

Ny kloakering - procedure for tilslutning af nye byggemodninger og eksisterende ejendomme til offentlig kloak

Tilslutningsret og -pligt - om dine rettigheder og pligter i forbindelse med din nye eller eksisterende tilslutning til offentlig kloak.

Serviceniveau - det serviceniveau borgere og virksomheder kan forvente, når de er tilsluttet offentlig kloak i Hedensted Kommune.

Informationer om takster for tilslutning og afledning kan ses på Hedensted Spildevands hjemmeside www.hspv.dk.

Privat spildevandsløsning

Hvis din ejendomme ligger udenfor kloakopland, skal du selv etablere og drive et anlæg til opsamling eller rensning af dit spildevand.

Alle ejendomme udenfor kloakopland skal som minimum rense spildevandet i en bundfældningstank eller opsamle spildevandet i en samletank. Alle ejendomme med bundfældningstank skal være omfattet af den obligatoriske tømningsordning. Er der på din ejendom etableret en samletank skal ejer/bruger selv sørge for tømning af samletanken. Indholdet skal afleveres på et renseanlæg. 

Krav til yderligere rensning af spildevandet afhænger af om din ejendom ligger indenfor eller udenfor områder, som i vandplanen er udpeget til forbedret rensning. Du kan læse mere om baggrunden for disse udpegninger og om kravene til rensning både indenfor og udenfor de udpegede områder i det åbne land.

Her kan du læse mere om de enkelte Renseløsninger.

Områder med rensekrav

Du kan se om spildevand fra din ejendom er omfattet af rensekrav ved at søge på adressen i Hvad gælder for min ejendom. Hvis du i øjeblikket ikke renser husspildevand tilstrækkeligt, skal der enten foretages forbedret rensning af spildevandet eller ejendommen vil blive kloakeret.

Hvis din ejendom er udpeget til kloakering (ligger indenfor planlagt kloakopland) kan du læse mere om dette i Påbud om tilslutning til offentlig kloak.

Hvis din ejendom ikke er udpeget til kloakering og din nuværende rensning er utilstrækkelig kan du læse mere om dette i Påbud om forbedret rensning.

Områder uden rensekrav

Spildevandsforholdene udenfor de udpegede kravoplande bliver ikke reguleret gennem påbud om forbedret spildevandsrensning jf. Vandplanens udpegninger.

I disse områder er der krav om, at der i tilfælde af ombygninger og tilbygninger, som betyder ændringer i kloakforholdene skal etableres et tidsvarende renseanlæg. Det anbefales at der etableres en renseløsning, der er mere effektiv end bundfældningstank alene. Dette kunne være nedsivningsanlæg, pileanlæg, sandfilteranlæg, rodzoneanlæg, minirenseanlæg etc.

Fællesanlæg

Flere ejendomme kan gå sammen om et privat renseanlæg, eller et privat kloaksystem, der eventuelt kan tilslutte Hedensted Spildevands kloakanlæg.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk