Du er her: Hjem Spildevandsplan Miljø & Klima Klimatilpasning

Klimatilpasning

Klimaforandringerne må forventes at medføre såvel havvandsstigninger og øget risiko for stormflod som hyppigere skybrud med så store mængder regn, at vi ikke vil kunne håndtere vandmængderne på samme måde som hidtil. Vi skal derfor finde metoder til at afværge skader fra havvandsoversvømmelse og større nedbørsmængder.

Der er indgået en aftale mellem staten og kommunerne om at supplere kommuneplanen med en klimatilpasningsplan. Hedensted Kommune fokuserer på, at finde konkrete løsninger i en afvejning mellem at sikre de fysiske værdier og at udvikle kommunens naturmæssige og rekreative værdier. 

Klimatilpasningsplanen indebærer, at det ved ny bebyggelse eller anlægsetablering skal overvejes om der er følger af klimaforandringerne og om følgerne kan afværges, og i givet fald hvordan. I planlægningen for oversvømmelsestruede byer skal indsatsen ske på baggrund af en afvejning mellem omkostningerne, omfanget af de forventede skader og den skønnede udvikling af klimaforandringerne. Ved denne afvejning skal spildevands- og vandforsyningsanlæg tillægges en særlig betydning, da oversvømmelse af disse anlæg kan få meget betydelige sundhedsmæssige følger.

Klimatilpasningsplanen skal sikre, at følgerne af klimaforandringer forebygges ved at

 • nye byområder lokaliseres udenfor risikoområder,
 • nye byområder lokaliseres udenfor potentielt vandlidende områder,
 • nye byområder placeres og indrettes så overfladevand kan integreres i byudviklingen, og
 • forsinke regnvandets tilløb til klimahåndteringsområderne.

Følgerne af klimaforandringerne i klimahåndteringsområderne afværges

 • gennem indsatser afvejet mellem omkostningerne ved indsatsen, omfanget af de forventede skader, og den skønnede udvikling af klimaforandringerne, og
 • ved at ændre arealanvendelse, og ved at etablere vådområder til håndtering af store vandmængder.

Kommunen har indarbejdet sin klimatilpasningsplan i den gældende kommuneplans hovedstruktur som en dynamisk plan, der løbende vil blive suppleret og justeret blandt andet som følge af kortlægning af potentielle overbelastninger i spilde- og/eller regnvandssystemerne.

 

På kortet er vist potentielt vandlidende områder (markeret med blåt), hvor planlægning for konkrete tiltag med henblik på klimahåndtering er nødvendig.

Klimaindsats i forhold til spildevand

I spildevandsplanen sættes der fokus på klimatilpasning. Det er hensigten at imødegå klimaforandringerne i Hedensted Kommune ved anvendelse af en bred vifte af løsningsmuligheder. Det offentlige kloakanlæg skal i henhold til Hedensted Kommunes ønskede serviceniveau kunne håndtere regvand til en vis grænse. Men der skal også planlægges tiltag, der kan håndtere eller minimere følgerne af de regnhændelser, der ligger udenfor serviceniveauet.

Der arbejdes med følgende klimatiltag inden for spildevandsområdet:

 • Langsigtet strategi vedrørende omlægning af fællessystem til separatsystem.
 • Etablering af nye regnvandsbassiner forberedt for klimaforandringer.
 • Indtænkning af områder til håndtering af ekstremregn ved al ny bebyggelse
 • Skærpede dimensioneringskrav for nye kloakledninger og ledninger der skal fornyes.
 • Beholde regnvandet i lokalområdet.
 • Energioptimering

Langsigtet strategi vedrørende omlægning af fællessystem til separatsystem
Der arbejdes med en langsigtet strategi i fornyelse af kloaksystemet, hvor eksisterende fællessystemer udskiftes til separatsystem efterhånden som fællessystemet er udtjent eller, hvor andre hensyn gør det formålstjenstligt. Ved udskiftningen "klimasikres" nye kloakledninger i henhold til Hedensted Kommunes serviceniveau, hvorved risikoen for opstuvning af spildevand til terræn eller kældre reduceres

Nye regnvandsbassiner
Regnvandsbassinerne sikrer, at der ikke afledes uforholdsmæssigt meget vand til vandløbene over et kort tidsrum, og dermed reduceres risikoen for høj vandstand i vandløbene. Nye regnvandsbassiner udlægges, i henhold til serviceniveauet, for en større vandmængde end tidligere for at imødegå klimaforandringerne. Endvidere skal nye bassiner integreres i byplanlægningen, så der er et samspil mellem byudvikling og vandforvaltning - eksempelvis kan bassinanlæg indgå som en del af grønne kiler og rekreative områder.

Håndtering af ekstremregn
Ved ny bebyggelse reserveres arealer hvor regnvand op til en 100-års hændelse kan samles uden at være til skade for bygninger, tekniske anlæg og andre værdier. Til håndtering af ekstremregn kan indtænkes veje, stier, vendepladser, grønne områder, boldbaner mm. Ansvaret for arealreservation pålægges bygherren, da funktionen strækker sig ud over Hedensted Spildevands serviceniveau.

Skærpede dimensioneringskrav for kloakledninger
Ved etablering af nye kloakledninger indregnes en klimafaktor på 1,3. Dette svarer til, at ledningsanlæggene fremover dimensioneres 30 % større i forhold til ledninger etableret før 2009.

Beholde regnvandet i lokalområdet
De seneste år er der sat fokus på lokal afledning af regnvand (LAR), hvor det er hensigten at beholde og nedsive regnvandet i lokalområdet. Dette kan blandt andet ske ved nedsivning i vejbede, P-pladser eller lavninger i grønne områder. Hvor muligheden er tilstede, skal der anvende LAR ved nye udbygningsområder eller ved renovering i ældre bydele.

Energioptimering
Hedensted Kommune ønsker at reducere CO2 udslippet, hvorfor der er sat fokus på at reducere energiforbruget. Dette kan blandt andet gøres ved, at ændre kloaksystemet fra fællessystem til separatsystem, hvorved der skabes mulighed for at bibeholde regnvandet i nærområdet, så dette ikke skal bortpumpes.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk