Du er her: Hjem Spildevandsplan Indledning Vedtagelse og revision af spildevandsplanen

Vedtagelse og revision af spildevandsplanen

Forslaget til Hedensted Kommunes Spildevandsplan 2015-2020 blev vedtaget at sende i høring af Hedensted Byråd den 30. september 2015.

I henhold til lovgivningen er forslaget fremlagt i offentlig høring i minimum otte uger.

Planforslaget er i offentlig høring i otte uger fra den 9. oktober 2015 til den 4. december 2015. Herefter bliver alle bemærkninger og forslag bearbejdet, og der kan komme rettelser til planen. Byrådet tager endeligt stilling til planen, når eventuelle rettelser er indarbejdet.

Alle kan komme med bemærkninger og ændringsforslag. Eventuelle bemærkninger og forslag skal være Hedensted Kommune i hænde senest den 4. december 2015 og skal helst sendes med e-mail til: Fritidogfaellesskab@Hedensted.dk

Alternativt er der dog mulighed for at sende til:

Hedensted Kommune

Fritid & Fællesskab

Tjørnevej 6

7171 Uldum

Revision af spildevandsplanen

Spildevandsplanen omfatter plantiltag og visioner for de kommende 5 år.

For at spildevandsplanen kan benyttes som arbejdsredskab for administrationen og Hedensted Spildevand er det nødvendigt med denne forholdsvis lange planperiode.

Der kan dog blive nødvendigt at revidere spildevandsplanen inden for planperioden. Spildevandsplanen er underlagt andre planer og hvis der f.eks udarbejdes nye lokalplaner eller kommuneplanen ændres må spildevandsplanen tilpasses disse ændringer.

Planen vil derfor løbende blive vedligeholdt ved vedtagelse af en revideret spildevandsplan. Revision af spildevandsplanen vil blive gennemført efter behov, dog vil der som minimum skulle ske en årlig revidering i forbindelse med den politiske prioritering af opgaver og projekter og vedtagelse af en dertil hørende investeringsplan. Hver revision af spildevandsplanen vedtages efter samme retningslinier som denne plan og har samme retsvirkning.

Tidligere udgaver af Hedensted Kommunes Spildevandsplan kan ses her.

Miljøvurdering

Spildevandsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen skal derfor vurdere om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er foretaget en screening af spildevandsplanen med henblik på afdækning af enkelte eller flere mulige miljøpåvirkninger. Det vurderes ud fra screeningen, at Spildevandsplanen ikke skal miljøvurderes.

Screeningsnotatet og tilhørende begrundelse for afgørelsen er offentliggjort sammen med forslaget til spildevandsplanen.

Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af spildevandsplanen i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Natur og miljøklagenævnet skal modtage klagen senest den 6. november 2015.

Screeningsnotat med klagevejledning kan ses her.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk