Du er her: Hjem Spildevandsplan 2015-2020 Private anlæg Kloakoplande

Kloakoplande

I Hedensted Kommuen er de fleste byer, landsbyer og større samlede bebyggelser tilsluttet det offentlige kloaksystem. Enkelte kloakoplande er dog private for spildevand, regnvand eller begge dele. Der er i alt ca. 3.000 ha kloakeret areal i Hedensted Kommune, fordelt på ca. 600 kloakoplande.

Nykloakering omfatter etablering af kloakledninger i forbindelse med byggemodninger i de byudviklingsområder der er udpeget i kommuneplanen eller kloakering/tilslutning af eksisterende ejendomme udenfor kloakområderne. Der er planlagt i alt ca. 1.000 ha nye kloakoplande i Hedensted Kommune. Kloakering af de nye kloakoplande vil ske i takt med behovet herfor.

I Hedensted Kommune benyttes følgende kloakereringsprincipper:

Læs mere om de tre kloakeringsprincipper her.

Så vidt muligt etableres nye oplande som spildevandskloakerede og alternativt som separatkloakerede. Der etableres ikke fælleskloak i nye oplande. Her kan du læse mere om nykloakering.

En gennemgang af de kloakerede oplande (opdelt på byniveau) kan findes her. For hvert hovedkloakopland angives hvilket renseanlæg der afledes til, type af kloaksystem, oplandsareal, recipient og de forventede tiltag i de kommende år. Større private kloakoplande er angivet i teksten. Det noteres, at der dog kan være private kloaksystemer indenfor de offentlige oplande, som ikke fremgår af teksten. Alle registrerede private kloakoplande fremgår af kortet.

Her kan du finde detaljerede oplysninger om både status for kloakoplande og plan for kloakoplande.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk