Du er her: Hjem Spildevandsplan 2015-2020 Offentlige anlæg Kloaksystem Uvedkommende vand

Uvedkommende vand

Uvedkommende vand er indsivning af grundvand til ledningsnettet, tilsluttede dræn samt fejlkoblinger til ledningsnettet. Uvedkommende vand er et generelt problem i kloaksystemet, hvor det kan være med til at forringe vandmiljøet og øge driftsudgifterne. Særligt i separat- og spildevandskloakerede oplande, er der risiko for fejllkoblinger til ledningsnettet. Hvis regnvandet fra en ejendom er tilsluttet spildevandskloakken og/ eller spildevandet fra ejendommen er tilsluttet regnvandskloakken, er der tale om en fejlkobling på ejendommen. Det betyder, at spildevandet fra ejendommen ledes direkte ud og forurener vandløbet, og/ eller at regnvandet ledes til unødig rensning på rensningsanlæg. Regnvand i spildevandssystemet kan overbelaste systemet, så der sker opstuvning af spildevand i både eget og andres systemer. Derudover risikeres udløb på terræn ved lavtliggende brønde. Grundejeren vil få påbud om at rette fejlen på egen grund. Udgifter hertil afholdes af grundejeren selv. Du kan læse mere om hvordan fejltilslutninger håndteres i Hedensted Kommune her.

Der er de seneste år foretaget opsporing af uvedkommende vand og udført tiltag vedrørende uvedkommende vand i områder, hvor der har været konstateret problemer.

Plan

I planperioden øges fokus på fejlkoblinger. Hedensted Kommune ønsker at Hedensted Spildevand går mere målrettet i gang med opsporing af uvedkommende vand område for område.

Nedenstående områder prioriteres, men der vil også ske indsatser i andre områder, hvor der konstateres eller der mistænkes at være uvedkommende vand i kloaksystemet.

Indsats i As Vig

I As Vig er der konstateret store mængder uvedkommende vand i kloaksystemet. Det drejer sig om indsivning, fejltilslutninger, dræntilledninger og havvand i spildevandssystemet ved højvande. Dette er årsag til opstuvning i systemet og medfører udløb af spildevand på stranden og saltvands tilledning til Juelsminde renseanlæg.

Der forventes gennemført et projekt hvor der etableres nye spildevandsledninger(området er kun spildevandskloakeret) og hvor der skal ske en opfølgning på fejltilslutninger. Det vil betyde, at mange sommerhusejere må forny deres systemer således at indsivningen i deres ledninger stoppes. Der er i investeringsplanen sat 25 mio. kr. af til projektet.

Indsats i Stouby

En undersøgelse af omfanget og lokalisering af uvedkommnede vand i kloaksystemet i Stouby er påbegyndt. Det forventes at opfølgning på konstaterede fejltilslutninger vil iværksættes inden for planperioden.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk