Du er her: Hjem Spildevandsplan 2015-2020 Offentlige anlæg Kloaksystem Kloakfornyelse

Kloakfornyelse

Spildevandsplanen skal redegøre for indsatsen vedrørende fornyelse af kloaksystemet.

Begrebet kloakfornyelse dækker over tiltag til forbedring og optimering af kloaksystemet. Dette omfatter bl.a. gravefri renovering (strømpeforing), udskiftning af ledninger ved opgravning, separering af fællesledninger, punktreparationer m.v.

Før et konkret kloakrenoveringsprojekt i et enkelt område opstartes, gennemføres en planlægningsfase, hvor omfanget af kloakfornyelsen og metodevalg afdækkes, hvorefter selve kloakrenoveringsprojektet påbegyndes.

Plan

Prioritering af kloakfornyelse sker først og fremmest på baggrund af krav i Vandplanerne. Herefter vil kloaksystemer med dårlig tilstand og aktuelle problemer blive prioriteret.

Foreløbig prioriteringsliste for kloakfornyelse:

1. prioritetsoplande (i vilkårlig rækkefølge)  2. prioritetsoplande (i vilkårlig rækkefølge)  3. prioritetsoplande
  • Hedensted Nord
  • Uldum
  • Rask Mølle
 
  • Korning
  • Hedensted
  • Tørring
  • Løsning
  • Bjerre
  • Øvrige byer (typisk byer med kloaksystem af nyere dato).

 

Økonomi ved kloakfornyelse

Typisk har ledningsanlæg en forventet levetid på 75-100 år. Levetiden kan dog variere en del og afhænger af en lang række parametre som råmaterialers kvalitet, spildevandets sammensætning, placering af ledninger m.m. Således er dele af kloaksystemet i eksempelvis de ældre danske købstæder typisk over 100 år gamle og stadig i en god kvalitet, mens den del af kloaksystemet, der blev etableret i 1960’erne og 1970'erne for en vis del allerede nu er renoveringsmodent.

Hovedparten af kloaksystemet i Hedensted Kommune er etableret fra 1960 og frem. Der er således en del kloakledninger der er renoveringsmodne, og derudover kan der forventes et væsentligt renoveringsbehov fra 2030 og frem.

Separatkloakering af fællessystem

I forbindelse med udarbejdelsen af kloakfornyelsesplaner vurderes om det er miljømæssigt og økonomisk hensigtsmæssigt at separere fælleskloakerede områder, muligvis i kombination med lokal håndtering af regnvand (eksempelvis ved nedsivning). Ved en separering afledes alt regn- og overfladevand fra området til regnvandsledningen. I disse oplande skal de ejendomme, der har udløb til kloaksystemet, også separere regn- og spildevandet på egen grund. Grundejerne skal selv afholde udgifter til separatkloakering på egen grund.

Hedensted Kommune og Hedensted Spildevand vil i forbindelse med de enkelte kloakfornyelser orientere de berørte  grundejere nærmere om hvad grundejerne skal gøre og tidspunkt herfor.

I planperioden er det hensigten at fortsætte omlæggelsen af kloaksystemet i den fælleskloakerede del af Korning til separatkloak. Når der fastsættes tidsplan for omlægning af kloaksystemet fra andre fælleskloakerede oplande vil planerne fremgå af spildevandsplanen.

 

 

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk