Du er her: Hjem Spildevandsplan 2015-2020 Offentlige anlæg Kloaksystem Bassiner

Bassiner

Bassiner har til formål at opsamle regn og/eller fortyndet spildevand. Der findes overordnet to typer bassinbygværker. Begge bassintyper bevirker, at udledningen af næringssalte og organisk stof fra kloaksystemet til recipienterne reduceres.

Regnvandsbassin

Formål: Opsamle og neddrosle udledningen af regnvand fra kloakken, så der ikke sker erosion og oversvømmelse i vandløbet. Endvidere har regnvandsbassiner en renseeffekt.

Regnvandsbassiner benyttes ved regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande, for ikke at overbelaste vandløbet, hvor der er risiko for oversvømmelse.

Sparebassin

Formål: Opsamle det sammenblandede spildevand og regnvand fra fællessystemet, så dette vand senere kan ledes til et renseanlæg og ikke til nærmeste vandløb eller sø.

Sparebassin benyttes ved overløb til vandløb, søer eller kystvand.

Plan

Hedensted Spildevand vil etablere nye bassinanlæg, når følgende er gældende:

Nye forsinkelsesbassiner etableres ved   Nye sparebassiner etableres ved:
  • Kloakeringer (separatsystem) med udløb til vandløb.
  • Omlægning fra fællessystem til separatsystem med udløb til vandløb.
 
  • Overløb, hvor statens vandplaner angiver, at vandløb, sø eller kystvand ikke opfylder recipientmålsætningen og Hedensted Kommune vurderer, at udledningen hindrer en opfyldelse af målsætningen. Dette gælder hvor det vurderes, at en kloaksepararing ikke er hensigtsmæssig af enten økonomiske eller miljømæssige årsager.

 

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk