Du er her: Hjem Spildevandsplan 2015-2020 Indledning Vedtagelse og revision af spildevandsplanen

Vedtagelse og revision af spildevandsplanen

Revision af spildevandsplanen

Spildevandsplanen omfatter plantiltag og visioner for de kommende 5 år.

For at spildevandsplanen kan benyttes som arbejdsredskab for administrationen og Hedensted Spildevand er det nødvendigt med denne forholdsvis lange planperiode.

Det kan dog blive nødvendigt at revidere spildevandsplanen inden for planperioden. Spildevandsplanen er underlagt andre planer og hvis der f.eks udarbejdes nye lokalplaner eller kommuneplanen ændres må spildevandsplanen tilpasses disse ændringer.

Planen vil derfor løbende blive vedligeholdt ved vedtagelse af tillæg eller en revideret spildevandsplan. Tillæg til og revision af spildevandsplanen vil blive gennemført efter behov, dog vil der som minimum skulle ske en årlig revidering i forbindelse med den politiske prioritering af opgaver og projekter og vedtagelse af en dertil hørende investeringsplan. Hvert tillæg til eller revision af spildevandsplanen vedtages efter samme retningslinier som denne plan og har samme retsvirkning.

Tidligere udgaver af Hedensted Kommunes Spildevandsplan kan ses her.

Miljøvurdering

Spildevandsplan og tillæg er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen skal derfor vurdere om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der er foretaget screening af spildevandsplan og efterfølgende tillæg med henblik på afdækning af enkelte eller flere mulige miljøpåvirkninger. Det er ud fra screeningen vurderet, om spildevandsplanen eller tillæg skal miljøvurderes.

Screeningsnotatet og tilhørende begrundelse for afgørelsen er offentliggjort sammen med forslaget til spildevandsplanen/ de enkelte tillæg, og kan ses i nedenstående afsnit.

I nedenstående ses den vedtagene spildevandsplan og de tillæg der efterfølgende er vedtaget til spildevandsplanen. Vedtagne tillæg er som udgangspunkt indarbejdet i den dynamiske spildevandsplan.

Tillæg 4 til spildevandsplanen vedrørende separering af kloaksystem i del af Vestergadekvarteret i Løsning blev politisk behandlet og vedtaget den 4. april 2017. Tillægget er endnu ikke indarbejdet i den dynamiske spildevandsplan.

 Offentlig bekendtgjort den 20. april 2016

Tillæg til spildevandsplanen vedrørende udvidelse af kloakopland i Uldum vedrørende udvidelse af kloakopland i Uldum blev vedtaget af Hedensted Byråd den 30. marts 2016. Tillægget er indarbejdet i nærværende dynamiske spildevandsplan.

Byrådets vedtagelse af plantillægget kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra planens offentliggørelse. 

Forslag til tillæg til spildevandsplanen vedrørende udvidelse af kloakopland i Uldum blev vedtaget af Hedensted Byråd den 16. december 2015.

Forslaget til plantillægget blev offentliggjort den 22. december 2015, og det kunne i offentlighedsperioden ses på kommunens hjemmeside. I perioden frem til og med den 16. februar 2016 havde borgere, foreninger, institutioner og virksomheder mulighed for at kommentere planen og fremkomme med ændringsforslag. Der er ikke indkommet høringssvar.

Hedensted Kommune har foretaget en miljøscreening af forslaget til plantillæg i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013).
Kommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering blev offentlig bekendtgjort den 2. december 2015. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse.

 Offentlig bekendtgjort den 20. april 2016

Tillæg til spildevandsplanen vedrørende ændring af del af kloakopland i Lindved fra planlagt separatkloakeret til planlagt spildevandskloakeret blev vedtaget af Hedensted Byråd den 30. marts 2016 er indarbejdet i nærværende dynamiske spildevandsplan.

Byrådets vedtagelse af plantillægget kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra planens offentliggørelse. 

Forslag til tillæg til spildevandsplanen vedrørende ændring af del af kloakopland i Lindved fra planlagt separatkloakeret til planlagt spildevandskloakeret blev vedtaget af Hedensted Byråd den 25. november 2015.

Forslaget til plantillægget blev offentliggjort den 2. december 2015, og det kunne i offentlighedsperioden ses på kommunens hjemmeside. I perioden frem til og med den 3. februar 2016 havde borgere, foreninger, institutioner og virksomheder mulighed for at kommentere planen og fremkomme med ændringsforslag. Der er ikke indkommet høringssvar.

Hedensted Kommune har foretaget en miljøscreening af forslaget til plantillæg i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013).
Kommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering blev offentlig bekendtgjort den 2. december 2015. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse.

 

Spildevandsplan 2015-2020 blev endelig vedtaget af Byrådet den 24. februar 2016.

Spildevandsplanen kan fremover læses på Hedensted Kommunes hjemmeside.

Byrådets vedtagelse af Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 kan i henhold til Miljøbeskyttelsesloven ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vedtagelsen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra planens offentliggørelse.

Forslag til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 blev vedtaget af Hedensted Byråd den 30. september 2015.

I henhold til lovgivningen skal spildevandsplanen være i offentlig høring i minimum otte uger. Forslaget til spildevandsplanen blev offentliggjort den 9. oktober 2015, og den kunne i offentlighedsperioden ses på kommunens hjemmeside. I perioden frem til og med den 4. december 2015 havde borgere, foreninger, institutioner og virksomheder mulighed for at kommentere planen og fremkomme med ændringsforslag. De indkomne høringssvar kan ses her.

Efter offentlighedsfasen blev de indkomne høringssvar inddraget i den endelige formulering af spildevandsplanen.

Hedensted Kommune har foretaget en miljøscreening af forslaget til spildevandsplanen i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013).
Kommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering blev offentlig bekendtgjort den 9. oktober 2015. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til sin afgørelse.

 

 

 

 

 

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk