Du er her: Hjem Spildevandsplan 2015-2020 Indledning Spildevandsplanens indhold

Spildevandsplanens indhold

Spildevandsplan giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. Planen er opbygget af flere elementer, der hver for sig bidrager til beskrivelsen af hvordan spildevand håndteres i Hedensted Kommune.

Indledning

Under fanen Indledning beskrives hvad en spildevandsplan indeholder samt procedure ved vedtagelse af planen. Endvidere beskrives hvilke roller Hedensted Kommune og Hedensted Spildevand har inden for spildevandsområdet. Det er også her, at screening for miljøvurdering eller selve miljøvurderingen af spildevandsplanen kan ses.

Planens betydning for borgerne

Dette er borgernes direkte indgang til de områder i spildevandsplanen, der har størst betydning for borgeren. Her præsenteres forhold for både ejendomme i det åbne land og offentlig kloakerede ejendomme.

Hvad gælder for min ejendom

I denne fane er det muligt at indtaste en bestemt adresse i kommunen, og få præsenteret de vigtigste informationer om denne ejendoms spildevandsforhold.

Miljø og Klima

I dette afsnit forklares spildevandsplanens forhold til øvrig planlægning og lovgivning. Her findes desuden en kort beskrivelse af kommunens klimaplanlægning og en status for udløb til kommunens vandmiljøer.

Serviceniveau

I afsnittet fremgår Hedensted Kommunes serviceniveau. Det er her man som borger kan se, hvilket serviceniveau, der kan forventes som medlem af Hedensted Spildevand.

Administrationspraksis

Her er praksis og retningslinier indenfor spildevandsområdet præsenteret.

Private anlæg

Private anlæg beskriver status og plan for de anlæg, som er ejet af private. Dette omfatter anlæg til enkeltejendomme, fællesanlæg og større private renseanlæg.

Offentlige anlæg

Dette afsnit henvender sig til medlemmer af kloakforsyningen. Her er beskrevet status og forventede tiltag i kloakoplandene og på renseanlæggene. Det er her muligt at se i hvilke områder, kloaksystemet skal omlægges fra fællessystem (1-strenget kloak) til separatsystem (2-strenget kloak), eller hvor der skal etableres ny kloak.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk