Du er her: Hjem Spildevandsplan 2015-2020 Indledning Kommunen og Hedensted Spildevand A/S

Kommunen og Hedensted Spildevand A/S

Folketinget besluttede i 2007, at alle vand- og spildevandsforsyninger inden 2010 skulle udskilles fra kommunerne. Således blev Hedensted Spildevand A/S udskilt som et selvstændigt selskab med virkning fra 1. januar 2009. Selskabet ejes af Hedensted Kommune og kaldes i daglig tale Hedensted Spildevand.

Spildevandshåndtering omfatter både myndighed, administration, drift, borgerkontakt og planlægning. Disse opgaver er i dag fordelt mellem Hedensted Kommune og Hedensted Spildevand.

Hedensted Spildevand har overtaget ejerskabet af de tekniske spildevandsanlæg, der tidligere var kommunalt ejede. Selskabets hovedopgave er at varetage bortledning og rensning af spildevand fra de ejendomme, der er tilsluttet offentlig kloakforsyning.

Som miljø- og spildevandsmyndighed er det Hedensted Kommunes opgave at forestå den overordnede lovmæssige planlægning på spildevandsområdet samt sikre, at det sker i overensstemmelse med andre love og planer. Det er også kommunen som myndighed, der giver tilladelser til direkte udledninger af renset eller fortyndet spildevand og overfladevand til vandløb, søer eller til kysten. Myndighedsrollen varetages af kommunens Natur- og Miljøafdeling i Fritid og Fællesskab.

Det er staten der har ansvaret for tilsyn med Hedensted Spildevands udledninger.

Hedensted Spildevands opgaver

 • Servicering af borgerne.
 • Etablere nye offentlige kloakanlæg.
 • Drift og vedligehold af kloaksystem og renseanlæg.
 • Udarbejde renoveringsplan for kloaksystemet.
 • Renovere kloaksystemet (udskifte ledninger, renovere eller nedlægge renseanlæg etc.).
 • Drift af tømningsordning for bundfældningstanke i det åbne land.
 • Forestå myndighedsforberedende arbejde.
 • Udarbejde betalingsvedtægt.
 • Udarbejde budgetter og regnskaber for anlæg, drift og vedligehold af forsyningens kloakanlæg.
 • Sikre overholdelse af forsyningssekretariatets prisloft ved fastlæggelse af takst for vandafledningsbidrag.
 • Sammenligne drift og anlæg med andre forsyninger i henhold til lovgivningen (Benchmarking).
 • Assistere ved udarbejdelse af spildevandsplaner.
 • Assistere ved ekspropriation af jord til nye kloakanlæg indenfor forsyningen.

Hedensted Kommunes opgaver

 • Generel miljømyndighed.
 • Udarbejde spildevandsplaner.
 • Håndhæve lovgivningens og spildevandsplanens bestemmelser.
 • Give tilladelse til udledning til vandløb og søer.
 • Give tilladelse til nedsivning af spildevand.
 • Give tilladelse til nedsivning af regnvand.
 • Give tilslutningstilladelser for afledning til kloaksystemet.
 • Give påbud til borgere om forbedret rensning ved ejendomme udenfor kloakerede områder.
 • Give påbud til borgere om tilslutning til forsyningens kloakanlæg.
 • Give påbud til borgere om separatkloakering på egen grund.
 • Give påbud om korrekt tilslutning i forbindelse med fejltilslutninger.
 • Etablere, drive og vedligeholde kloakanlæg, som alene har til formål at aflede vejvand - bassinanlæg, rensning etc . Dette omfatter også vejbrønde og stikledninger ved offentlige veje.
 • Modtage færdigmeldinger om kloakering på privat grund og ændre data i BBR (Bygge og Bolig Register).
 • Godkende forsyningens betalingsvedtægt.
 • Forestå ekspropriation af jord til nye kloakanlæg.
 • Regulativ for tømningsordningen.
Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk