Du er her: Hjem Spildevandsplan 2015-2020 Indledning Fakta om spildevandsplaner

Fakta om spildevandsplaner

Kommunen skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet.

En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevand i kommunen. Byrådet er pligtig til at arbejde for planens gennemførelse. For borgere og virksomheder er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på kloakområdet.

Spildevandsplanen er juridisk grundlag for:

  • At indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb, søer og kystvande.
  • At udbygge og vedligeholde spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, kommuneplan, vandplaner og andre planer.
  • At sikre borgernes afledningssikkerhed.
  • At grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag i henhold til Hedensted Spildevands betalingsvedtægt.
  • At meddele påbud om forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme i det åbne land.
  • At Hedensted Kommunes Byråd kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg.

Spildevandsplanen udarbejdes af Hedensted Kommune, Natur og Miljø, der også som tilsynsmyndighed står for opfølgning på planen og udarbejdelse og vedtagelse af senere revisioner af spildevandsplanen. Udarbejdelsen af spildevandsplanen sker i tæt samarbejde med Hedensted Spildevand.

 

 

 

 

Spildevand er i lovgivningen defineret som husspildevand fra private og erhverv, processpildevand fra erhverv, kølevand, filterskyllevand eksempelvis fra vandværker, perkolat fra lossepladser samt regnvand fra tage og befæstede arealer. Vand fra omfangsdræn fra kloakerede bygninger og drænvand fra kirkegård betragtes også som spildevand.
Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk