Du er her: Hjem Spildevandsplan 2015-2020 Administrationspraksis Tilslutningsret og -pligt

Tilslutningsret og -pligt

Efter Miljøbeskyttelsesloven fastlægger byrådet i spildevandsplanen, om en ejendom skal kloakeres ved tilslutning til et offentligt spildevandsanlæg. Når byrådet i spildevandsplanen har truffet beslutning om kloakering af et opland, er der tilslutningspligt, når Hedensted Spildevand har ført stik frem til grundgrænsen. Byrådet afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Tilslutningsret og -pligt gælder både for nye tilslutninger, ændrede tilslutninger som f.eks separatkloakering af et fælleskloakeret område og eksisterende tilslutninger, hvor der konstateres fejltilslutning.
Indenfor et offentligt kloakopland er det i de fleste tilfælde Hedensted Spildevand, der står for etablering, drift og vedligeholdelse af ledninger m.v. frem til grundgrænsen, mens grundejeren indenfor eget areal er pligtig til for egen regning at bekoste udførelse og vedligeholdelse af ledninger og brønde.

Manglende tilslutning

Hvis tilslutningspligten ikke overholdes af grundejeren, er kommunen forpligtiget til at sikre, at forholdene lovliggøres. Efter en konkret vurdering vil kommunen anmelde det ulovlige forhold til politiet eller benytte sig af retten til, for ejers regning, at lade en autoriseret kloakmester udføre tilslutning af ejendommen.

Tilslutningstiladelse

Borgere

Der skal efter Miljøbeskyttelsesloven søges om tilladelse til at tilslutte en ejendom til kloakken. Hedensted Kommuen meddeler tilslutningstilladelsen. For nybyggeri af boliger kan tilslutningstilladelsen være indeholdt i byggetilladelsen, og i dette tilfældet, er en særskilt tilslutningstilladelse ikke nødvendig.

Virksomheder

Hedensted Kommune meddeler tilslutningstilladelse til virksomheder eller ejendomme, der afleder andet end sanitært spildevands til Hedensted Spildevands spildevandsanlæg. Ved tilledning af spildevand til det offentlige spildevandssystem sikrer tilsutningstilldelsens krav, at der tages hensyn til spildevandets betydning for blandt andet kloaksystemet, renseanlægget, de vandområder, der modtager det rensede spildevand, slamkvaliteten og arbejdsmiljøet for kloakarbejder.

Når virksomheder ønsker at aflede overfladevand fra befæstede arealer til kloakken kræver dette ligeledes en tilslutningstilladelse. Endvidere skal der meddeles tilslutningstilladesle hvis der tilsluttes olie- og benzinudskiller eller fedtudskiller til kloakken.

Udledning af spildevand fra særligt forurenende erhverv skal i videst muligt omfang søges begrænset ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) og vandbesparende foranstaltninger.

Udmatrikulering af kloakerede ejendomme

Matriklen er kloakeret ud fra de på kloakeringstidspunktet eller ved senere renovering gældende principper for afledning af henholdsvis overfladevand og husspildevand.

Hvis området er en del af et lokalplanområde eller andet stort område, der ikke er fuldt udnyttet, vil der i forbindelse med udmatrikulering eller yderligere ibrugtagning af området ske en berigtigelse af spildevandsplanen, således at det tydeligt fremgår hvilke dele der er status og planlagt kloakerede. Dette vil ofte gøre sig gældende når der for eksempel er etableret vej og/eller enkelte matrikler i et område og disse er tilsluttet Hedensted Spildevand ledningssystem og der endnu ikke er etableret tilslutningsmulighed eller betalt tilslutningsbidrag for hele lokalplanområdet.

 

Planlagt kloakopland

Ukloakerede ejendomme beliggende i områder der i spildevandsplanen er udlagt til planlagt kloakering, kan forvente at der i forbindelse med byggemodning vil blive etableret tilslutningsmulighed. Indtil en eventuel byggemodning kan hidtil lovlig spildevandshåndtering fortsætte, med følgende undtagelser:

  • Der er krav i vandplaner til forbedret spildevandsrensning.
  • Der sker ændringer af ejendommen, der vurderes at have indflydelse på ejendommens spildevandsforhold.

Hvis en ejendoms spildevandshåndtering ikke er lovlig, vil Hedensted Kommune i samarbejde med ejer og Hedensted Spildevand foretage en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at kloakere eller etablere en individuel løsning. Ved mindre bebyggelse i de i kommuneplanen udlagte rekreative områder vil der blive foretaget en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at kloakere eller etablere individuel løsning. Afhængig af løsning kræver dette eventuelt en ændring af spildevandsplanen.

Her kan du læse mere om vedtagelse af spildevandsplanen.

 

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk