Du er her: Hjem Arbejdsversion spildevandsplan Spildevandsplan 2015-2020 Private anlæg Det åbne land Renseløsninger

Renseløsninger

Det gælder for alle renseløsningerne, undtaget samletank, at der inden renseløsning skal etableres en forrensning i form af en bundfældningstan. Alle ejendomme med bundfældningstank skal være omfattet af den obligatoriske tømningsordning.

Samletanke

En samletank for husspildevand er en lukket beholder på typisk 6-10 m3, hvortil spildevand fra huset føres og opsamles. Det er ejer/bruger af samletanken der skal sørge for regelmæssig tømning, og sikre at spildevandet køres til et renseanlæg. Samletanken skal tømmes af et hos kommunen registreret slamsugerfirma. Såfremt der skiftes slamsugerfirma, skal kommunen underrettes herom. En samletank vil typisk kun være rentabel for helt små husholdninger eller sommerhuse

Nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg fungerer ved at lade forrenset spildevand sive gennem et fordelerlag og ned i jorden.

Nedsivningsanlæg kan etableres i områder, hvor nedsivning kan ske uden risiko for forurening af vandboringer og grundvandet. Afstandskrav fra et nedsivningsanlæg til drikkevandsboringer og -brønde er på 300 meter og 150 meter til markvandingsboringer. Efter konkret vurdering kan afstandskravet nedsættes til 75 meter.

Endelig skal jordbundsforholdene være egnet til nedsivning, og der er minimumskrav om afstanden til grundvandet. 

 

 

 

  

 

minirenseanlæg

Minirenseanlæg fås i mange varianter til forskellige rensekrav og er i praksis små kopier af et større renseanlæg.

Efter bundfældning sker der en biologisk rensning af det organiske materiale og evt. en fosforfjernelse ved kemisk fældning.

Minirenseanlæg skal være tilsluttet en årlig tilsynsordning. 

 

  

Pileanlæg

Et pileanlæg er opbygget som et tæt bassin med membranbund tilplantet med pil.

Pileanlægget fungerer ved, at pilen optager og fordamper spildevandet. Det organiske stof og næringssaltene i spildevandet optages i pilen.

Pilen skal bekæres årligt.

  

Biologisk sandfilteranlæg

Sandfiltre er i princippet opbygget som nedsivningsanlæg, hvor vandet renses ved at sive gennem et tykt lag sand med membran i bunden for opsamling af spildevandet i drænsystem. Det nedsivede vand ledes til recipienten.

Biologiske sandfilteranlæg kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosforfjernelse. 

 

  

Rodzoneanlæg

Et rodzoneanlæg består af et beplantet bassin.

I rodzonen sker der en omsætning af det organiske stof, og det rensede spildevand ledes til recipienten. Rodzoneanlæg kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosfor- og ammoniumfjernelse 

 

.

Beplantet filteranlæg

Anlægget består af et beplantet bassin med tagrør. Spildevandet ledes gennem filteret før udledning til recipienten. Anlægget kan kun anvendes i oplande, hvor der ikke stilles krav til fosforfjernelse. Såfremt et beplantet filteranlæg etableres med nedsivning opfylder anlægget samtlige renseklasser. Der skal i så tilfælde blive stillet samme krav som ved et traditionelt nedsivningsanlæg.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk