Du er her: Hjem Arbejdsversion spildevandsplan Spildevandsplan 2015-2020 Private anlæg Det åbne land Påbud om forbedret rensning

Påbud om forbedret rensning

Der meddeles påbud om forbedret rensning såfremt følgende er opfyldt

  • Vandområdet er udpeget i vandplanen til at skulle have en bedre vandkvalitet (kravopland).
  • Ejendommens udledningssted er dokumenteret.
  • Ejendommen bidrager til en forurening af det pågældende vandområde.

Kravoplandene er vist i Kort. Du kan også se om din ejendom ligger inden for et renseklasseopland i Hvad gælder for min ejendom.

Procedure ved påbud om forbedret rensning på egen grund

  • Varsling om forbedret rensning. Samtidig orienteres om mulighed for at søge forlænget frist for etablering og afdragsordning
  • Påbud om forbedret rensning. Herunder tilbud om eventuelt kontraktligt medlemskab af Hedensted Spildevand.
  • Etablering af forbedret rensning enten som et fortsat privat anlæg eller som et offentligt anlæg indenfor Hedensted Spildevand.
  • Godkendelse af etableret anlæg ved indsendelse af færdigmelding og kloaktegning til Hedensted Kommune. Grundejer bør være opmærksom på, om kloakmester får indsendt færdigmelding

Eksempler på rensemetoder

Til lokal håndtering af spildevandet findes en række spildevandsanlæg, der opfylder rensekravene i de enkelte renseklasser.

  Rensemetode     Renseklasse
 SOP  SO  OP  O 
Nedsivningsanlæg   √  √  √ √ 
Minirenseanlæg   √  √  √  √
Samletank  √   √  √  √
Pileanlæg  √  √  √  √
Sandfilter    √    
Beplantet filteranlæg    √    √
Rodzoneanlæg        √

 Her kan du læse mere om de enkelte anlæg renseløsninger.

Inden kommunen meddeler påbud til grundejerne varsles dette i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Sammen med varslet orienteres grundejeren om muligheden for at søge om forlænget frist for etablering og indgåelse af en afdragsordning.

Herefter meddeles påbud om forbedret rensning. I forbindelse med udstedelse af påbud skal grundejeren tilbydes mulighed for kontraktligt medlemskab af Hedensted Spildevand samt orienteres om, hvilken renseløsning der vil blive etableret, hvis grundejeren tager imod tilbuddet.

Hvad skal grundejerne gøre?

Når den enkelte grundejer modtager et påbud om forbedring af spildevandsrensningen har vedkommende 2 muligheder:

 

1. Egen løsning    2. Kontraktligt medlemskab af Hedensted Spildevand

Grundejeren sørger selv for at autoriseret kloakmester etablerer forbedret rensning, der overholder krav til renseklasse. Grundejeren er selv ansvarlig for at opfylde påbuddet og afholder selv alle udgifter i forbindelse med etablering og drift af renseløsningen. Hvis et påbud og en efterfølgende indskærpelse ikke efterleves, har kommunen mulighed for at indgive politianmeldelse.

Der skal efter ansøgning indhentes tilladelse hos kommunen til etablering af den konkrete renseløsning.

 

 Grundejeren tager imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Hedensted Spildevand. Grundejeren skal betale et tilslutningsbidrag og et årligt vandafledningsbidrag. Hertil kommer udgifter i form af eksempelvis ombygning/udskiftning af bundfældningstank, så gældende krav opfyldes, samt strøm og vand til den valgte renseløsning og forsikring af anlægget. Til gengæld skal Hedensted Spildevand etablere og drive en renseløsning, der opfylder rensekravet.

Hvis grundejeren ønsker en anden renseløsning end den, der er foreslået i forbindelse med tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Hedensted Spildevand, så skal Hedensted Spildevand efterkomme grundejerens ønske mod, at denne selv afholder eventuelle meromkostninger til etablering og drift.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk