Du er her: Hjem Arbejdsversion spildevandsplan Spildevandsplan 2015-2020 Offentlige anlæg Tids- og økonomiplan

Tids- og økonomiplan

Finansiering

Hedensted Spildevands udgifter til anlæg og drift af kloakanlæg, renseanlæg og særlige klimatilpasningsprojekter er forbrugerfinansieret. De nærmere regler herfor kan læses i Hedensted Spildevands betalingsvedtægt. De aktuelle bidrag fremgår af Hedensted Spildevands takstblad. Betalingsvedtægt og takstblad kan ses på selskabets hjemmeside www.hspv.dk

Hedensted Spildevand finansierer kloak og stikledninger frem til matrikelgrænsen for private grunde. Ledninger på privat grund og eventuelle private fællesledninger finansieres af de private grundejere. Det gælder også omlægninger i forbindelse med separatkloakering.

I områder som udelukkende spildevandskloakeres, står de private grundejere selv for afledningen af regnvand. Dette kan eksempelvis ske ved etablering af nedsivning på græsplænen, i regnbede eller i faskiner.

Aktiviteter, udgifter og tidsplan

Finansiering af anlægsudgifter

Finansieringen af tiltagene i spildevandsplanen sker gennem opkrævning af tilslutningsbidrag, vejvandsbidrag og et fast og et forbrugsafhængigt vandafledningsbidrag. Med indførelsen af de nye prisbestemmelser i vandsektorloven fastsætter Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen et loft over selskabets samlede indtægter (indtægtsrammen). Taksterne fastsættes af bestyrelsen i Hedensted Spildevand indenfor den udmeldte indtægtsramme, mens Byrådet skal legalitetsgodkende taksterne.

Takstudvikling

Det kan være vanskeligt præcist at beregne de fremtidige takster, idet prisloftet fastsættes for ét år ad gangen, og idet lovgrundlaget kan forandres på området. For planperioden 2015–2019 skønnes gennemførelse af Spildevandsplan 2015 ikke at give anledning til takstændringer ud over almindelige indeksreguleringer. Der kan dog være andre forhold, der nødvendiggør en takstændring.

Anlægsudgifter i planperioden 2015-2019

I nedesnstående investeringsplan er angivet Hedensted Spildevands forventede udgifter til gennemførelse af de anlægsprojekter der forventes gennemført i denne planperiode. Udgifterne til sanering af kloakanlæg og separering af regnvand og spildevand i områder hvor der i vandplanen er indsatskrav til regnbetingede udløb, udgør den største del.

Med denne økonomiske indsats vurderes det, at indsatskravene i vandplanen vil blive opfyldt, samtidig med at der sker en kloakseparering og renovering af kloaknettet i de områder. I den kommende planperiode sættes kloakseparering i Lindved, Flemming, Bjerre og Hornborg i bero for at skabe de økonomiske rammer for at få håndteret regnvandsbetingede udløb i Uldum, Hedensted og Rask Mølle.

Håndteringen af de regnbetingede udløb medfører at Rask Mølle allerede efter denne planperiode og Uldum på lidt længere sigt vil være fuldstændigt separat- eller spildevandskloakeret og dermed ikke længere vil pumpe regnvand gennem fælles ledninger til Åle Renseanlæg. Ligesom dele af Hedensted også vil bliver separeret og dermed ikke længere lede regnvand fra disse områder til Hedensted Centralrenseanlæg.

Derudover vil der blive igangsat projekter i henholdsvis As Vig med baggrund i indsivning og overløb og deraf følgende uhygiejniske problemer og Vestergade i Løsning hvor kloaksystemet skal renoveres for fortsat at være funktionsdygtigt.

Kloakering i det åbne land skal, med baggrund i de tidligere regionplaner og som baseline i den gældende vandplan, være fuldført inden udgangen af 2015. Til dette er der afsat midler i 2015, samtidig med at der er igangsat et arbejde med at se, hvor der er sammenhæng mellem borgeres ønsker om at etablere private løsninger og muligheden for besparelse for borgere eller forsyningen ved udtagning af ejendommene af planlagt kloakeret område.

I planperioden vil der være afsat et årligt beløb til byggemodninger.

Investeringsplan 2015-2019

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Separering af kloaksystemet i Rask Mølle 9 mio. 8 mio.      
Separering af kloaksystemet i Uldum 2 mio. 6 mio. 10 mio. 16 mio. 16 mio.
Separering af kloaksystemet i Hedensted Nord  14 mio. 14 mio. 15 mio.    
Separering af kloaksystemet omkring Horsensvej i Hedensted         5 mio. 4,5 mio.    
Separering af Kloaksystem Hedensted       3 mio. 6 mio.
Kloakering i det åbne land 7 mio.        
Kloaksanering af Vestergade i Løsning 2 mio.   4,5 mio. 3 mio.  
Kloaksanering af område i As Vig   1 mio.   12 mio. 12 mio.
Byggemodninger 1 mio. 1 mio. 1 mio. 1 mio. 1 mio.
Faste udgifter 25 mio. 25 mio. 25 mio. 25 mio. 25 mio.

 Beløbene er angivet i nutidsværdi 2014.

Anlægsudgifter på langt sigt (2020-2025)

Der kan på nuværende tidspunkt forudses følgende udgifter udover planperioden 2015-2019:

 

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk