Du er her: Hjem Arbejdsversion spildevandsplan Spildevandsplan 2015-2020 Miljø & Klima Vandmiljø og indsatser

Vandmiljø og indsatser

Der er i Hedensted Kommune over 400 målsatte recipienter. Ved recipienter forstås her vandløb (herunder dræn og grøfter), søer, fjorde eller kystområder, der modtager renset eller fortyndet spildevand eller overfladevand fra et afløbssystem.  Når spildevandet afledes via nedsivning, fungerer grundvandet som recipient. I Hedensted Kommune er der relativt mange vandløb, hvilket skyldes kommunens geografiske placering der strækker sig ind på den jyske højderyg samt kommunens store areal.

Rammerne for beskyttelse af recipienterne

Det er EU’s vandrammedirektiv der fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandområder i alle EU-lande. Direktivets overordnede mål er, at alle vandområder senest i december 2015 har opnået mindst en "god tilstand", hvilket betyder, at der skal være en god økologisk og kemisk tilstand i recipienterne. Det indebærer først og fremmest, at der skal være gode livsbetingelser for dyr og planter. Vandrammedirektivet trådte i kraft den 22. december 2000.

Staten udarbejder vandplaner med tilhørende indsatsprogrammer, som redegør for, hvordan vi i Danmark vil nå EU-målet om ”god tilstand” for de danske vandområder. Naturstyrelsen overvåger tilstanden løbende, så det kan følges om vandområderne lever op til miljømålene.

Vandplanen og den kommunale handleplan

Hedensted Kommune er beliggende i Vanddistrikt Jylland og Fyn og er omfattet af statens vandplaner for hovedvandoplandene 1.5 Randers Fjord, 1.8 Ringkøbing Fjord, 1.9 Horsens Fjord og 1.11 Lillebælt/Jylland.

Vandplanen blev endelig vedtaget i oktober 2014 og løber frem til udgangen af 2015. Dog er der ifølge vandplanen en frist på to år for gennemførelse af indsatserne, hvorfor tiltagene først forventes gennemført ved udgangen af 2016. Kommunalbestyrelsen skal efter vandplanernes vedtagelse udarbejde en handleplan, der nærmere redegør for, hvorledes vandplanen og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet.

Hedensted Kommune har med udgangspunkt i vandplanerne udarbejdet et forslag til vandhandleplan. Forslaget til vandhandleplanen har været i høring frem til den 8. juli 2015. Vandhandleplanen skal endelig vedtages senest et år efter Vandplanes vedtagelse, dvs i oktober 2015. Forslaget til Vandhandleplanen kan ses her

Kortet ovenfor angiver ved hvilke regnbetingede udløb der i henhold til Vandplanen skal ske ændringer. Desuden er medtaget Torup Bæk, som figurerede i en tidligere udgave af forslag til Vandplanen, men som ikke er med i den endeligt vedtagne Vandplan. Naturstyrelsen har tidligere oplyst, at Thorup Bæk ved en fejl er taget ud af vandplanen. Hedensted Kommune har derfor taget som forudsætning, at problemet ved Thorup Bæk skal løses, og dette overløb er derfor medtaget i vandhandleplanen og spildevandsplanen. Stort kort.

Vandområdeplaner

Vandområdeplanerne er anden del af de samlede danske vandplaner. Planerne skal være færdige og vedtaget d. 22. december 2015, og de gælder frem til 2021.

Et forslag til Vandområdeplanerne har været i offentlig høring til den 23. juni 2015. Såfremt der i de endeligt vedtagne Vandområdeplaner er krav om tiltag på spildevandsområdet, vil disse krav blive indarbejdet i spildevandsplanen. Se forslag til Vandområdeplaner på http://naturstyrelsen.dk/media/131390/vandomraadeplan-jylland-og-fyn.pdf

Indsats over for regnbetingede udløb

Vandplanen foreskriver, at der skal ske en indsats over for en række regnbetingede udløb. Denne indsats kan være en ændring i de udledte vandmængder og/ eller reduktion af forurenende stoffer. Løsningerne kan typisk dreje sig om:

  • Etablering af sparebassin, der kan tilbageholde vandet så det ikke ledes ud i recipienten, men ledes til renseanlægget når der er plads i ledningen. 
  • Løsninger for lokal afledning af regnvand så regnvandet ikke overbelaster fællessystemet.
  • Pumpeløsninger, hvor vandmængden der kan transporteres til renseanlægget øges.
  • Separatkloakering af bysamfund.

Naturstyrelsen har meddelt, at 2/5 af den forventede investering til indsatsen på de udpegede udløb skal håndteres i indeværende vandplanperiode, dvs. inden udgangen af 2015. Den restende indsats skal håndteres i næste periode fra 2016-2021.

De 7 udpegede udløb samt status for disse er:

Udløb  Beskrivelse    Tidsplan
 Torup Bæk

Hedensted. Overløb med opspædet spildevand til Torup Bæk der medfører uhygiejniske forhold, når vandløbet oversvømmer private haver og grønne områder

Indsats i form af separatkloakering. Der inddeles i 6 etaper hvor de første 3 skal udføres fortløbende.

Under realisering, De første 3 etaper udføres i 2015-2017.
 Møllebækken

Rask Mølle. Overløb af opspædet spildevand til Møllebækken. Kloakken er saneringsmoden.

Indsats i form af separatkloakering. Der inddeles i 2 etaper.

Under realisering. Udføres i 2015-2017
Øster Snede Bæk øst 

Øster Snede Bæk vest

Øster Snede. Overløb af opspædet spildevand til Øster Snede bæk.

Indsats i form af separatkloakering.

Projektering opstartes i slutningen af planperioden

Uldum Lilleå øst

Uldum Lilleå vest

Uldum. Overløb af opspædet spildevand til Uldum Lilleå. Kloakken er saneringsmoden. Driftsproblemer og indsivning.

Indsats i form af separatkloakering. Der inddeles i 5. etaper.

De første 3 etaper udføres i 2016-2018.

Sole Bæk

Gl. Sole. Overløb af ukendt karakter. Forholdene omkring overløbet undersøges.

 Handling fastlægges og projekteres i slutning af planperioden

 

Indsats på punktkilder i det åbne land

Medio 2015 resterede ca 85 ejendomme i det åbne land, hvor der ifølge Vandplanen skal ske forbedret spildevandsrensning og hvor løsningen i spildevandsplanen er kloakering.

Det forventes at nogle af disse ejendomme ønsker at lave egen løsning mens resten planlægges kloakeret. Afgørelse om disse ejendomme er ikke endelig på plads, men der planlægges kloakering af ca. 70 ejendomme i 2015.

Derudover resterer der gennemførelse af forbedret rensning af spildevandet på omkring 140 ejendomme i det åbne land. Disse har alle frist for gennemførelse af forbedret rensning i 2015, med undtagelse af ejendomme, der har haft ejerskifte i 2015 eller hvor der er fremkommet relevant viden i 2015, der har betydning for ændring af fristen.

Under kort kan ses hvilke områder i Hedensted kommune der er omfattet af rensekrav. Her kan du læse mere om indsatsen i det åbne land.

Med den planlagte indsats forventes målene for indsatser i Vandplanen at kunne opfyldes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk