Du er her: Hjem Arbejdsversion spildevandsplan Spildevandsplan 2015-2020 Miljø & Klima Lov og planlægningsgrundlag

Lov og planlægningsgrundlag

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32 og Spildevandsbekendtgørelsens § 5

Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhierarki, der sikrer, at statslige og kommunale planer ikke er modstridende. Det er derfor sikret, at spildevandplanen ikke er i modstrid med de gældende planer, der udstikker retningslinier, der er af betydning for planlægningen på spildevandsområdet.

Vandplaner
De statslige vandplaner er en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Spildevandsplanen skal redegøre for hvordan vandplanens mål vedrørende udledning af spildevand kan nås. Du kan læse mere om vandplanerne og se den gældende vandplan på naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/

Kommuneplan
Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for de kommende år. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år, og når revisionen foreligger, skal spildevandsplanen bringes i overensstemmelse med den og eventuelt efterfølgende tillæg til kommuneplanen. Du kan se den gældende Kommuneplan og vedtagne tillæg til kommuneplanen på kommunes hjemmeside www.hedensted.dk/politik/planer-og-politikker/kommuneplan-2013-2025/

Lokalplaner
En lokalplan indeholder bestemmelser om bebyggelsens udstrækning og karakter – og har dermed betydning for mængden af regn- og spildevand, der afledes fra de konkrete områder. Vedtagelsen af nye lokalplaner kan derfor medføre behov for mindre tilpasninger af spildevandsplanen.

Vandforsyningsplaner og indsatsplaner
Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur for drikkevand. Bortskaffelsen af spildevand i kommunen, skal fastlægges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. Byrådet vedtog den gældende vandforsyningsplan i juni 2012. Det er vigtigt at beskytte områder med særlige drikkevandsinteresser (kaldet OSD), da grundvandsforekomsterne her skal kunne udgøre grundstammen i den fremtidige drikkevandsforsyning. For disse områder udarbejdes detaljerede indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, hvor risikoen for forurening fra spildevandsanlæg vurderes og den nødvendige indsats for forebyggelse af forureningen beskrives. Se Hedensted Kommunes indsatsplaner på kommunes hjemmeside www.hedensted.dk/borger/natur,-miljoe-og-energi/vand/drikkevand/grundvandsbeskyttelse-og-indsatsplaner

Vandløbsregulativer
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at vand fra et udløb kan afledes videre i vandløbet uden gener for omkringboende ved vandløbet. Det vil sige, at vandløbets fysiske tilstand og hydrauliske kapacitet skal respekteres. Derfor skal de i vandløbsregulativet angivne forudsætninger overholdes. Såfremt der i regulativet er angivet maksimale tilledninger fra enkelte delområder vil disse tilledninger skulle respekteres. Hvis der ikke er udarbejdet et regulativ for vandløbet eller regulativet ikke angiver maksimale tilledninger, må det konkret vurderes, om vandløbets hydrauliske kapacitet giver mulighed for forøget belastning.

Klimatilpasningsplan
En klimatilpasningsplan er omdrejningspunkt for kommunernes klimatilpasningsindsats. Planen skal indeholde en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, og på baggrund heraf skabe overblik, anvise tiltag til at imødegå risici og prioritere indsatsen. Hedensted kommune har en klimatilpasset kommuneplan, som er beskrevet yderligere under Klimatilpasning.

Kanosejlads på Gudenåen ved Åstedbro

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk