Du er her: Hjem Arbejdsversion spildevandsplan Spildevandsplan 2015-2020 Administrationspraksis Udtræden af kloakopland

Udtræden af kloakopland

I henhold til loven er der mulighed for, at ejendomme/virksomheder efter aftale med Hedensted kommune og Hedensted Spildevand kan udtræde helt eller delvist af kloakforsyningen. Hedensted Kommune træffer som led i administrationen af spildevandsplanen endelig afgørelse om, hvorvidt en allerede tilsluttet ejendom/virksomhed kan opnå fritagelse for tilslutningspligten, og hvorvidt en afgørelse herom kræver en ændring af spildevandsplanen.

Tilladelse til hel eller delvis udtræden af kloakforsyningen meddeles af kommunen under forudsætning af

  • at der er enighed herom mellem Hedensted Kommune, Hedensted Spildevand og grundejeren/virksomheden.
  • at der er opnået tilladelse til alternativ bortskaffelse.
  • at alternativ bortskaffelse ikke tilsidesætter miljøhensyn.
  • at kloakforsyningens samlede økonomi ikke forringes væsentligt.
  • at kloakforsyningen fortsat kan fungere teknisk forsvarligt.
  • at forhold vedrørende eventuel økonomisk kompensation er aftalt.

Delvis udtræden af kloakforsyningen omfatter udtræden for regnvand, hvorved grundejeren eller virksomheden fremover selv skal forestå håndtering af regnvand eksempelvis ved nedsivning.
Ved udtræden for tag- og overfladevand kan Hedensted Spildevand i henhold til lovgivningen tilbagebetale op til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås.

Som udgangspunkt er Hedensted Kommune og Hedensted Spildevand indstillet på i udvalgte områder at lade ejendomme delvist udtræde af Kloakforsyningen med delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, hvis det afhjælper hydrauliske problemer i kloaksystemet. . Udtræden af kloakopland uden delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, vil som udgangspunkt altid kunne tillades.

De områder hvor det er muligt at udtræde af kloakforsyningen med tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget vil fremgå af spildevandsplanen. Der er pt. ingen sådanne områder.

I henhold til loven kan grundejere i det åbne land, hvor Hedensted Spildevand i henhold til kontrakt driver og vedligeholder et mindre renseanlæg på ejendommens grund og som kun modtager husspildevand fra den pågældende ejendom, udtræde helt af kloakforsyningen, når grundejeren ønsker dette. Udtræden skal ske mod betaling af restværdien af renseanlægget, som afskrives efter gældende lovgivning.

Udtræden af Hedensted Spildevand for både regn- og spildevand (hel udtræden) vurderes i hvert enkelt tilfælde.

Betalingsvedtægten for forsyningen beskriver forholdene vedrørende økonomisk kompensation for udtræden af kloakforsyningen. De gældende vilkår for en eventuel genindtræden beskrives ligeledes i vedtægten. Den gældende betalingsvedtægt kan ses på Hedensted Spildevands hjemmeside - www.hspv.dk/side/betalingsvedtaegter/32

Følgende ejendomme har i planperioden mulighed for helt at udtræde af kloakforsyningen, under forudsætning af, at der etableres et af Hedensted Kommune godkendt spildevandsanlæg. Efter etablering af godkendt privat spildevandsanlæg, vil ejendommen ikke længere være tilsluttet offentlig kloak.

Adresse
Bråskovvej 94, 7140 Stouby
Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk