Du er her: Hjem Arbejdsversion spildevandsplan Spildevandsplan 2015-2020 Administrationspraksis Ny kloakering

Ny kloakering

Nykloakering omfatter etablering af nye kloakledninger i forbindelse med byggemodninger i de byudviklingsområder der er udpeget i kommuneplanen eller kloakering af eksisterende ejendomme i planlagt kloakopland.

Al ny kloak skal dimensioneres, så det lever op til gældende dimensioneringskriterier og serviceniveau i Hedensted Kommune.

Områder der planlægges kloakeret samt formodet placering af eventuelt regnvandsbassiner i nye planområder er angivet i kortdelen. En liste over de matrikler der eventuelt berøres af lednings-og/ eller bassinanlæg kan ses her. Den endelige placering af ledningssystemer og regnvandsbassiner fastlægges dog først, når der foretages detailprojektering i forbindelse med en konkret kloakering.

Byggemodninger

Byudviklingsområder vil blive kloakeret i takt med, at byggemodningsprocesserne for de respektive områder igangsættes.

Der arbejdes i Hedensted Kommune med et princip, hvor der ved planlægning af nye bebyggelser udarbejdes en redegørelse for håndtering af overfladevandet. Omfanget af redegørelsen kan variere i forhold til hvor vanskelig håndtering af overfladevandet forventes. Hedensted kommune fastlægger omfanget af redegørelsen og bygherre udarbejder redegørelsen.

Kloakeringstypen for de nye områder er som udgangspunkt spildevandskloak. Regnvand skal derfor som udgangspunkt håndteres lokalt med LAR-løsninger. Dog vil der for allerede lokalplanlagte områder, blive taget hensyn til den i lokalplanen forudsatte kloakeringstype. Enkelte områder planlægges dog separatkloakeret, da spildevandskloakering ikke skønnes hensigtsmæssig. Dette kan skyldes viden om jordbundsforhold eller ønske om den service kommunen ønsker der skal ydes inden for et bestemt kommuneplanområde.

Såfremt det i planlagt spildevandskloakerede områder i henhold til en geoteknisk vurdering ikke er muligt at nedsive regnvandet, kan det i enkeltstående tilfælde efter en konkret vurdering godkendes, at regnvand afledes til offentlig regnvandskloak. Dette kræver en ændring af spildevandsplanen. Hvor det er muligt, kan regnvand forinden forsinkes gennem LAR-løsninger. Ved nykloakering udført som separatsystem skal der afsættes plads til etablering af bassinanlæg indenfor byggemodningsområdet.

Kloaksystemer projekteret og udført af privat eller kommunal bygherre, og som efterfølgende ønskes overdraget til Hedensted Spildevand skal godkendes hos selskabet inden anlægsarbejdet udbydes og igangsættes. Ligeledes skal det udførte arbejde leve op til Hedensted Spildevands krav. Er dette ikke overholdt, kan Hedensted Spildevand kræve anlæg ændret eller afvise at overtage systemet.

Kloakering af eksisterende bebyggelse i det åbne land

Hedensted Kommune har inddraget ejendomme i det åbne land i planlagt kloakopland i det omfang, de er udpeget i Vandplanerne og det er økonomisk hensigtsmæssigt. Du kan læse mere om den miljømæssige baggrund for kloakering af eksisterende bebyggelse i det åbne land.

Hedensted Kommune har mulighed for at påbyde ejendomme i planlagte kloakoplande tilslutning til kloakforsyningen. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven fastlægger byrådet i spildevandsplanen, om en ejendom skal kloakeres. Der er tilslutningspligt, når Hedensted Spildevand har ført stik frem til grundgrænsen. Byrådet afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført.
Ved tilslutning afledes spildevandet fra ejendommen til det offentlige kloaksystem mod betaling af tilslutningsbidrag og årlig vandafledningsbidrag.

I 2015 er det hensigten at kloakere ca. 70 ejendomme i det åbne land.

Ejendommene inddrages som udgangspunkt i kommende spildevandskloakeret opland, og skal så fortsat selv håndtere regnvand på egen grund.

Du finder en oversigt over de ejendomme i det åbne land, der er planlagt at skulle kloakeres samt proceduren for påbud og gennemførsel af kloakeringen her.

Hedensted Kommune - Fritid & Fællesskab - Tjørnevej 6, 7171 Uldum -
Tlf: 79 75 50 00 - Fritidogfaellesskab@hedensted.dk